Regulamin

Sklep internetowy mamando jest prowadzony przez Ewę Dzięgielewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ewa Dzięgielewska E-MARKETING, ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń, NIP:585-138–01-52, REGON: 340135461, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwaną dalej Sklepem).

Dane kontaktowe Sklepu:
a) e-mail: sklep@mamando.pl
b) tel.: 723-607-692

§ 1

DEFINICJE

Niżej wymienionym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
 • a) Dni robocze - dni niebędace sobotami ani dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90),
 • b) Karta produktu - zakładka na stronie internetowej Sklepu dedykowana konkretnemu produktowi znajdującemu się w asortymencie Sklepu i zawierająca dokładną specyfikację produktu oraz cenę jednostkową (cena wskazana w Karcie produktu nie obejmuje kosztów dostawy, które zostaną zdefiniowane po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy, sposobu płatności oraz miejsca dostawy),
 • c) Klient - osoba fizyczna z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, ale dysponująca zdolnością do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie,
 • d) Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (stosownie do treści art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny- Dz. U. z 2016 r., poz. 380 - zwanej dalej Kodeksem cywilnym),
 • e) Koszyk - funkcjonalność strony internetowej Sklepu, z pomocą której Klient dokonuje zakupu produktów w Sklepie, umożliwiająca podgląd i modyfikację złożonego zamówienia, w szczególności w zakresie ilości zamawianych produktów,
 • f) Moje Konto - utworzone przez Klienta przy pomocy formularza rejestracyjnego konto w Sklepie.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień przez Klientów na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży produktów oraz kosztów dostawy, odstępowania od umowy sprzedaży przez Konsumentów oraz składania reklamacji przez Klientów i ich rozpatrywania przez Sklep.
 • 2. Do korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu produktów oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  • a) urządzenie końcowe (w szczególności laptop, notebook, tablet, PC) z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer.
  • b) aktywne konto poczty elektronicznej.
 • 3. Klient przed złożeniem zamówienia lub założeniem Mojego Konta zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 • 4. Sklep ma obowiązek dostarczać Klientom zamówione produkty w stanie wolnym od wad.

§ 3

ZAKŁADANIE, UZUPEŁNIENIE I USUWANIE MOJEGO KONTA

 • 1. W celu założenia Mojego Konta, Klient wypełnia formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, aktywny adres e-mail oraz hasło do tworzonego Mojego Konta składające się z minimum 5 znaków, a także akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym, na etapie zakładania i uzupełniania Mojego Konta, danych osobowych w zakresie niezbędnym do założenia i dalszego użytkowania Mojego Konta.
 • 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w § 3 ust. 1 Regulaminu jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie i prowadzenie Mojego Konta.
 • 3. Utworzenie Mojego Konta przez Klienta jest nieodpłatne.
 • 4. Po utworzeniu Mojego Konta logowanie do Mojego Konta następuje przy użyciu danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 • 5. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych służących mu do logowania do Mojego Konta.
 • 6. Po utworzeniu Mojego Konta Klient może uzupełnić swoje dane osobowe podane przy zakładaniu Konta uzupełniając formularz rejestracyjny o numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, adres, dane do faktur, jeżeli w związku z realizacją zamówień Klient będzie domagał się wystawienia faktur, datę urodzenia i płeć.
 • 7. W celu usunięcia Mojego Konta należy wysłać wiadomość elektroniczną z adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym przez Klienta na adres e-mail sklep@mamando.pl z żądaniem usunięcia Mojego Konta lub skorzystać z odpowiedniej funkcjonalności w panelu Mojego Konta.

§ 4

INFORMACJE O PRODUKTACH

 • 1. Informacje o produktach znajdujących się w asortymencie Sklepu umieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • 2. Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są nowe.
 • 3. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu:
  • a) zawierają podatek VAT
  • b) wyrażone są w złotych polskich
  • c) nie obejmują kosztów dostawy produktu (koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostarczenia produktu, sposobu uiszczenia ceny sprzedaży i kosztów dostawy przez Klienta oraz tego czy miejsce dostawy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 • 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i kosztów dostawy wskazanych na stronie internetowej Sklepu. Uprawnienie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na łączny koszt realizacji zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub kosztów dostawy.
 • 5. Sklep jest uprawniony do określenia maksymalnej liczby sztuk danego produktu, która może być objęta jednym zamówieniem.

§ 5

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez cały tydzień 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.mamando.pl. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
 • 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:
  • a) wybrać kliknięciem produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu,
  • b) po otwarciu Karty danego produktu wybrać rozmiar zamawianego produktu i dodać produkt do Koszyka,
  • c) zalogować się do Mojego Konta lub skorzystać z opcji złożenia zamówienia bez zakładania Mojego Konta,
  • d) wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres, na który ma zostać dostarczony produkt, a także aktywny adres e-mail oraz podać telefon kontaktowy w sprawie odbioru zamówienia,
  • e) wskazać dane do faktury VAT w przypadku, gdy są one inne niż dane do odbioru zamówienia podane zgodnie z § 5 ust. 2 lit. d) Regulaminu i jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,
  • f) wybrać sposób dostawy i formę płatności (po wyborze sposobu dostawy oraz formy płatności w Koszyku pojawi się informacja o kosztach dostawy i sumie ceny zamawianego produktu oraz kosztu dostawy),
  • g) kliknąć przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 • 3. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania przez Sklep zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia będzie możliwa, na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta, zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie przez Sklep wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest równoznaczne z przyjęciem przez Sklep oferty wskazanej w § 5 ust. 1 Regulaminu i zawarciem umowy sprzedaży z Klientem.
 • 4. Jeżeli zamówiony przez Klienta produkt jest niedostępny lub Sklep nie będzie mógł zrealizować zamówienia z innej przyczyny na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z informacją o braku możliwości zrealizowania złożonego zamówienia.

§ 6

ZMIANA ZAMÓWIENIA

 • 1. Po zawarciu umowy sprzedaży z Klientem, Klient może zmienić złożone zamówienie do momentu przygotowania zamówionych produktów do odbioru osobistego przez Klienta lub do wysyłki.
 • 2. Zmiana zamówienia wymaga kontaktu ze Sklepem drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 • 3. Zmiana zamówienia może dotyczyć ilości lub rozmiaru zamówionych produktów oraz danych określonych w § 5 ust. 2 lit. d) oraz e).

§ 7

DOSTAWA I SPOSÓB PŁATNOŚCI

 • 1. Składając zamówienie i dokonując wyboru sposobu dostawy stosownie do treści § 5 ust. 2 lit. f) Regulaminu Klient może wybrać w Koszyku jedną z następujących opcji:
  • a) dostawa do Paczkomatu InPost S.A. (sposób płatności wyłącznie przedpłata - koszt dostawy 10 zł),
  • b) dostawa za pośrednictwem kuriera InPost (koszt dostawy: 10 zł w przypadku przedpłaty, 12 zł w przypadku płatności przy odbiorze),
  • c) przesyłka Kurier48 (Poczta Polska) (koszt dostawy: 10 zł w przypadku przedpłaty, 12 zł w przypadku płatności przy odbiorze),
  • d) odbiór w punkcie (Poczta Polska) (koszt dostawy: 10 zł w przypadku przedpłaty, 12 zł w przypadku płatności przy odbiorze).
 • 2. Składając zamówienie i dokonując wyboru sposobu płatności stosownie do treści § 5 ust. 2 lit. f) Regulaminu Klient może wybrać w Koszyku jedną z następujących opcji:
  • a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu,
  • b) przelew na rachunek bankowy Sklepu za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24, płatności poprzez Przelewy24 realizowane są przez firmę PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.przelewy24.pl,
  • c) płatność za pośrednictwem systemu PayPal realizowanym przez firmę: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu,
  • d) płatność przy odbiorze.
 • 3. Koszty dostawy wskazane w § 7 ust. 1 i 3 Regulaminu dotyczą dostaw z miejscem dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 4. Klient może zamówić produkty z miejscem dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tylko w przypadku wybrania jako formy płatności jednego ze sposobów określonych w § 7 ust. 2 lit. a) - c) Regulaminu.
 • 5. Dostawa zamówionych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizowana jest przy pomocy Poczty Polskiej S. A. paczką priorytetową lub listem poleconym priorytetowym. Koszt dostawy wynosi:
  • a) 20 zł w przypadku, gdy zamówienie obejmuje 1 szt. produktu,
  • b) 35 zł w przypadku, gdy zamówienie obejmuje 2-3 szt. produktu,
  • c) 56 zł w przypadku, gdy zamówienie obejmuje 4-5 szt. produktu,
  • d) 65 zł w przypadku, gdy zamówienie obejmuje 6-7 szt. produktu,
  • e) 150 zł w przypadku, gdy zamówienie obejmuje 8 lub więcej sztuk produktu.

§ 8

TERMIN PŁATNOŚCI I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • 1. Klient jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży zamówionych produktów oraz koszty dostawy:
  • a) w przypadku wyboru płatności przy odbiorze - z chwilą odbioru zamówienia po dostarczeniu go przez przewoźnika.
  • b) w przypadku wyboru któregokolwiek ze sposobów płatności określonych w § 7 ust. 2 lit. a) - c) Regulaminu - niezwłocznie po otrzymaniu od Sklepu wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • 2. Termin realizacji zamówienia:
  • a) wynosi 1-2 dni robocze w przypadku dostawy do Paczkomatu (InPost),
  • b) wynosi 2-3 dni robocze w przypadku przesyłki Kurier48 (Poczta Polska),
  • c) wynosi 2-3 dni robocze w przypadku dostawy do punktu odbioru (Poczta Polska),
  • d) jest zróżnicowany w zależności od kraju docelowego dostawy, w przypadku dostawy zamówionych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i będzie każdorazowo uzgadniany z Klientem po złożeniu zamówienia (więcej informacji na temat terminów dostawy przy zamówieniach z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć na stronie Poczty Polskiej S. A.).
 • 3. Terminy realizacji zamówienia wskazane w § 8 ust. 2 Regulaminu rozpoczynają bieg z chwilą wysłania przez Sklep wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (w przypadku płatności przy odbiorze) lub z chwilą uiszczenia przez Klienta ceny sprzedaży zamówionych produktów oraz kosztów dostawy (w przypadku którejkolwiek z płatności określonych w § 7 ust. 2 lit. a) - c) Regulaminu.
 • 4. Wraz z produktem Klientowi zostanie dostarczony pisemny dowód zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem.
 • 5. Jeżeli po upływie 3 dni kalendarzowych Klient nie dokona zapłaty za zamówione produkty Sklep prześle wiadomość elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta z prośbą o potwierdzenie zamówienia. Jeżeli w ciągu 3 dni od wysłania wiadomości Klient nie dokona płatności za zamówienie Sklep uzna je za anulowane.

§ 9

REKLAMACJE

 • 1. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedanych Klientowi produktów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 • 2. W celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt na adres Sklepu (E-MARKETING Ewa Dzięgielewska Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń) wraz z dowodem zakupu produktu i formularzem reklamacji zawierającym opis wady. Wzór formularza znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 • 3. Sklep rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od daty zgłoszenia reklamacji.
 • 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie wymieni produkt na wolny od wad lub wadę usunie i dostarczy produkt Klientowi na własny koszt. Nie ogranicza to możliwości skorzystania przez Klienta z uprawnień wskazanych w art. 560 Kodeksu cywilnego.
 • 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży z powodu wady produktu, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Sklep dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

 • 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem jest uprawniony do odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie zamówionego produktu lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie zamówionego produktu.
 • 2. W przypadku, gdy po uprzednich uzgodnieniach zamówione przez Klienta produkty będą dostarczane osobno lub partiami termin 14-dniowy opisany w § 10 ust. 1 Regulaminu biegnie od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego zamówionego produktu lub ostatniej zamówionej partii produktów bądź w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie ostatniego zamówionego produktu lub ostatniej zamówionej partii produktów.
 • 3. Do zachowania terminu wskazanego w § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu wystarczy, że przed jego upływem Konsument wyśle do Sklepu informacje o wykonaniu przysługującego prawa do odstąpienia od umowy.
 • 4. Odstąpienie od umowy następuje w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego Sklepowi przez Konsumenta, w szczególności za pomocą poczty. Konsument składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 • 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostawy zamówionego produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Sklep dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient dokonując płatności. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 • 6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem Konsumentowi otrzymanych od Konsumenta płatności do czasu zwrotu zamówionego przez Konsumenta produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania zamówionego produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać zamówiony produkt Sklepowi, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Termin wskazany w zdaniu poprzednim jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Konsument odeśle zamówiony produkt (adres Sklepu: E-MARKETING Ewa Dzięgielewska Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń).
 • 8. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego produktu.
 • 9. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości zamówionego produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 11

WYMIANA

 • 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem jest uprawniony do wymiany towaru, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie zamówionego produktu lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie zamówionego produktu. Uprawnienie do wymiany jest niezależne od uprawnienia do odstąpienia z § 10 Regulaminu.
 • 2. W przypadku, gdy po uprzednich uzgodnieniach zamówione przez Klienta produkty będą dostarczane osobno lub partiami termin 14-dniowy opisany w § 11 ust. 1 Regulaminu biegnie od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego zamówionego produktu lub ostatniej zamówionej partii produktów bądź w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie ostatniego zamówionego produktu lub ostatniej zamówionej partii produktów.
 • 3. Do zachowania terminu wskazanego w § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu wystarczy, że przed jego upływem Konsument wyśle do Sklepu informacje o wykonaniu przysługującego prawa do wymiany.
 • 4. W celu dokonania wymiany Konsument zobowiązany jest do złożenia nowego zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 lit. a) - e). Podczas składania zamówienia jako sposób dostawy oraz sposób płatności należy wybrać opcję "Wymiana" i następnie kliknąć przycisk "Potwierdzam wymianę".
 • 5. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania przez Sklep zamówienia i przyjęcia go do realizacji. Wysłanie przez Sklep wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest równoznaczne z przyjęciem przez Sklep oferty wskazanej w § 5 ust. 1 Regulaminu i zawarciem umowy sprzedaży z Klientem. Dodatkowo Klient otrzyma wiadomość z informacjami dotyczącymi wymiany.
 • 6. W przypadku wymiany Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać wcześniej zamówiony produkt Sklepowi, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wymianie. Termin wskazany w zdaniu poprzednim jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Konsument odeśle zamówiony produkt (adres Sklepu: Sklep internetowy MAMANDO Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń).
 • 7. Po wykonaniu kroku z § 11 ust. 5 poprzednia umowa wygasa i jest zastąpiona przez nową umowę. Wpłacone środki za zwracane produkty z poprzedniej umowy są zaliczone w poczet nowej umowy zakupu. W przypadku gdy cena nowego zamówienia jest mniejsza od łącznej kwoty zwróconych produktów wówczas różnica ulega zwrotowi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wymianie. W przypadku gdy cena nowego zamówienia jest większa od łącznej kwoty zwróconych produktów wówczas Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę na zasadach określonych w § 11 ust. 10 ppkt 2).
 • 8. Do przesyłki z wymienianymi produktami należy załączyć wypełniony formularz wymiany.
 • 9. W przypadku wymiany Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego produktu.
 • 10. Wysyłka nowego zamówienia oraz ewentualne rozliczenie nastąpi po otrzymaniu przesyłki ze zwrotem.
  • 1) Jeżeli wartość nowego zamówienia będzie mniejsza od kwoty zwróconych produktów prosimy o podanie na formularzu wymiany numeru rachunku na który nastąpi zwrot różnicy.
  • 2) Jeżeli wartość nowego zamówienia będzie większa od łącznej kwoty zwróconych produktów należy uregulować powstałą różnicę. Różnicę należy wpłacić na konto:
   Właściciel konta: E-MARKETING Ewa Dzięgielewska
   Adres: Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń
   Numer konta: 35 1140 2004 0000 3502 8091 9733
   W tytule przelewu należy podać sygnaturę nowego zamówienia z dopiskiem "WYMIANA" (np. IVXNWHDIN – WYMIANA).
 • 11. Przesyłka z wymienionymi produktami zostanie wysłana na koszt Sklepu.

§ 12

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 • 1. Sklep informuje, że w przypadku powstania sporu dotyczącego umowy sprzedaży produktu zawartej przez Konsumenta ze Sklepem, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności:
  • a) Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji w celu polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sklepem,
  • b) Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego w celu rozstrzygnięcia sporu powstałego między Sklepem, a Konsumentem,
  • c) Konsument może przy rozwiązywaniu ewentualnych sporów ze Sklepem korzystać z pomocy właściwego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  • d) informacje przydatne do rozwiązywania sporów powstałych ze Sklepem Konsument może uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz na bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej pod numerem telefonu 801 440 220,
  • e) Konsument jest uprawniony do skorzystania z możliwości rozwiązywania sporów ze Sklepem za pośrednictwem unijnej platformy elektronicznej (ODR).

§ 13

DANE OSOBOWE

 • 1. Klienci przy zakładaniu i uzupełnianiu danych zawartych w Moim Koncie wyrażają dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych określonych w § 3 ust. 1 i 6 Regulaminu.
 • 2. Klient oświadcza akceptując Regulamin, że wszelkie dane osobowe podawane Sklepowi stanowią jego dane osobowe.
 • 3. Dane osobowe przekazywane przez Klientów przy zakładaniu i uzupełnianiu Mojego Konta lub składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta będą przetwarzane przez Sklep w celu świadczenia na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, zawierania umów sprzedaży z Klientami i ich wykonywania, obsługi Mojego Konta, a w przypadku wyrażenia zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO) określonej w § 14 ust. 1 Regulaminu także w celach marketingowych.
 • 4. Dane osobowe Klientów przekazywane Sklepowi przechowywane są w bazie danych Sklepu i podlegają ochronie. Sklep może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 RODO , w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Sklepu usługi hostingowe, kurierskie, a w przypadku wyrażenia zgody określonej w § 14 ust. 1 Regulaminu także podmiotom świadczącym usługi marketingowe.

§ 14

MARKETING I INFORMACJA HANDLOWA

 • 1. Klienci składając zamówienie bez zakładania Mojego Konta, zakładając lub uzupełniając Moje Konto, a także zapisując się na stronie internetowej Sklepu na newsletter mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych określonych w § 3 ust. 1 i 6 Regulaminu, w § 5 ust. 2 Regulaminu lub wskazanych w formularzu zapisu na newsletter, w celach marketingowych.
 • 2. Klienci składając zamówienie bez zakładania Mojego Konta, zakładając lub uzupełniając Moje Konto albo zapisując się na newsletter mogą wyrazić zgodę, stosownie do treści art. 10 ust. 2 u.ś.e., na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych wiadomością sms lub na adres e-mail (wskazany przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta lub przy zakładaniu Mojego Konta) oraz na używanie przez Sklep telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z treścią art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Dz. U. z 2014 r., poz. 243).
 • 3. Wyrażenie zgód określonych w § 14 ust. 1 i 2 jest dobrowolne i nie jest konieczne do składania zamówień w Sklepie.
 • 4. Klient może w każdej chwili cofnąć zgody o których mowa w § 14 ust. 1 i 2 Regulaminu informując o tym Sklep. Wycofanie zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych w celach marketingowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 • 2. Sklep jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 • 3. Regulamin obowiązuje od dnia 13.01.2021 r.